San Shi Ba (三十八)38 Form List

San Shi Ba (三十八)38 Form List

 • Yu Bei Shi – Preparing Form
 • Jin Gang Dao Dui – Indra Pounds with Tilt Hammer
 • Lan Zha Yi – Lazy About Grasping Robe
 • Liu Feng Si Bi – Six Sealing and Four Closing
 • Dan Bian – Single Whip
 • Jin Gang Dao Dui – Indra Pounds with Tilt Hammer 2:30s/5 mins KFT
 • Bai He Liang Chi – White Crane Spreads Wings
 • Xie Xing – Oblique Form
 • Lou Xi Ao Bu – Brush Knee and Twist Step
 • Yan Shou Gong Quan – Hidden Hand Punch
 • Jin Gang Dao Dui – Indra Pounds with Tilt Hammer
 • Pie Shen Quan – Lean with Back
 • Qing Long Chu Shui – Blue Dragon Out of Water
 • Shuang Tui Shou – Both Hands Push 6:00 mins
 • Zhou Di Kan Quan – Fist Under Elbow 8 mins KFT
 • Dao Juan Gong – Twist Arm Retreat
 • Bai He Liang Chi – White Crane Spreads Wings
 • Xie Xing – Oblique Form
 • Shan Tong Bei – Flash the Back
 • Yan Shou Gong Quan – Hidden Hand Punch
 • Liu Feng Si Bi – Six Sealing and Four Closing
 • Dan Bian – Single Whip
 • Yun Shou – Move Hands
 • Gao Tan Ma – High Pat Horse  9:00 mins
 • Shi Zi Bai Lian – Cross Hands and Swing Leg
 • Zhi Dang Chui – Punch at Underbelly
 • Yuan Hou Xian Guo – Monkey Looks for Fruit
 • Dan Bian – Single Whip
 • Hu Xin Quan – Shield Heart with Fist
 • Xie Xing – Oblique Form 11:00 mins/15 mins KFT
 • Hui Tou Jin Gang Dao Dui – Turning back and Indra Pounds with Tilt Hammer
 • Lan Zha Yi – Lazy About Grasping Robe
 • Liu Feng Si Bi – Six Sealing and Four Closing
 • Dan Bian – Single Whip
 • Shuang Bai Lian – Sweep Leg with Both Hands
 • Shang Bu Qi Xing – Step Up to Form Seven Stars
 • Xia Bu Kua Hu – Step Down to Ride the Tiger
 • Bai Lian Dang Tou Pao – Sweep Leg and Cannon Forward
 • Jin Gang Dao Dui – Indra Pounds with Tilt Hammer
 • Shou Shi – Closing Form 13:30-14 mins/19:30-20 mins KFT

Leave a Reply

 • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>